About FMIS

नेपाल सरकारको वित्तीय एवं खर्च व्यवस्थापन र नगद व्यवस्थापन को कार्यलाई सरल, मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी तुल्याई वित्तीय जोखिम न्यून गर्दै कोष प्रणालीलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरको तुल्याउन केन्द्रिय, चौमासिक र कोष पूर्ति निकासा प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेकोमा २०६६।८।१ देखि भक्तपुर २०६६।१०।३ देखि ललितपुरमा नमुनाको रुपमा शुरु गरी २०७० श्रावण १ देखि सवै जिल्लामा एकल खाताकोष प्रणाली शुरु गरिएको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्राकोषको सरकारी वित्तीय तथ्याङकहरु २००१ अनुरुप हुने गरी तयार गरिएको आर्थिक संकेत तथा वर्गिकरण अनुरुप लेखाङकन र प्रतिवेदन हुने गरी तयार गरीएको Web मा आधारित Financial Management Information System मा TSADECS, RMIS, CGAS लगायतका System हरु एकिकृत गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

 

Integrated Financial
Management Information System


Downloads

Codes

Revenue & Expenditure

Account Sub Head

Ministry

Donor

gfs

GFS Manual

Manual

BMIS 

TSA Nirdesika 

TSA(Operational)

DECS 

Fonts

Kalimati 

Mangal 

Others

Java 

Template